Oldal kiválasztása

A TOZSDEIKERESKEDES.HU HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. BEVEZETÉS

A tozsdeikereskedes.hu (továbbiakban: weboldal) a Tőzsdeikereskedés.hu Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. A. ép. 2. em, cjsz.: 01-09-301305) tulajdona és azt a Tőzsdeikereskedés.hu Kft. üzemelteti, abból a célból, hogy mint aktív tőkepiaci függő ügynökként a mindenkori szerződött befektetési vállalkozás szolgáltatásainak közvetítésében részt vegyen.

Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön, mint Felhasználó és a honlapot üzemeltető Tőzsdeikereskedés.hu Kft. (a továbbiakban: TőzsdeiKereskedés) között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a weboldal használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, amely a tozsdeikereskedes.hu szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a tozsdeikereskedes.hu által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

A tozsdeikereskedes.hu szolgáltatásainak felhasználására a jelen felhasználási feltételek vonatkoznak.
A Felhasználó, amennyiben belép a TőzsdeiKereskedés által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az jelen felhasználási feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A weboldal használata regisztrációhoz nem kötött, így a weboldal használat során a TőzsdeiKereskedés személyes adat birtokába nem jut, azt nem kezel kivéve az alábbi esetet:

A felhasználó a weboldalon személyes adatot kizárólag az TőzsdeiKereskedés vagy szerződött befektetési szolgáltató partnere által díjmentesen tartott webináriumokra, előadásokra, konferenciákra való önkéntes regisztráció (továbbiakban: Regisztráció) során ad meg, illetve e-könyvek , videók és egyéb tartalmak letöltése során, az alábbiak szerint: Név, telefonszám, email cím. E körben az adatkezelésre az TőzsdeiKereskedés Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata vonatkozik az alábbi kiegészítésekkel. Regisztrálás feltétele a 18. életév betöltése.

A Felhasználó Regisztrációval, mint a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) szerinti Érintett hozzájárulását adja, a Regisztráció során megadott személyes adatainak kezeléséhez, azok lenti célhoz kötött felhasználásához és elismeri, hogy jelen felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat megismerte és elfogadta.

A Regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:

marketing célú felhasználás, hírlevelek (kereskedelmi ajánlatok) küldése,
közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás, valamint

Direkt marketing.

A Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat az Adatkezelő feldolgozza (adatbázis kezelő nyilvántartási rendszerében nyilvántartja) és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.

A Hírlevél Direktmarketing tevékenységes során küldött hírlevelekről az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat. E körben a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető.

A Regisztrációval megadott személyes adatokat a TőzsdeiKereskedés felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább.

A weboldal látogatottságai adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a TőzsdeiKereskedés A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok azonban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A TőzsdeiKereskedés fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

2. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KOCKÁZATI FELHÍVÁS

A weboldalt működtető TőzsdeiKereskedés nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A TőzsdeiKereskedés nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a TőzsdeiKereskedés kifejezetten kizárja.

A TőzsdeiKereskedés nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve.
A weboldal használatával a Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelőségére teszi – a TőzsdeiKereskedés nem vállal semmilyen felelőséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a befektetési lehetőségekre vonatkozó és a honlapon szereplő tájékoztatás az oldalon található információk kizárólag reklám és marketing célokat szolgálnak, nem teljes körűek és semmilyen esetben sem tekinthetőek – sem kifejezetten, vagy hallgatólagosan, sem közvetve, vagy közvetlenül – egy pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsadásnak, ajánlatnak, vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak. A befektetési lehetőségek további részleteiről munkatársainktól szerezhet részletes felvilágosítást.

Hangsúlyozzuk, hogy a weboldalon kínált befektetési termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Goldenburg Group Limited befektetési vállalkozás biztosítja, így a szerződéskötés részletes feltételeit és költségeit annak egyedi online szerződései, valamint az Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

A weboldalon megjelenő, esetleges múltbeli teljesítményre, vagy szimulált múltbeli teljesítményre vonatkozó bármilyen utalás nem jelent előrejelzést jövőbeli eredményekre vonatkozóan.
A befektetési lehetőségekre vonatkozó és a honlapon szereplő tájékoztatás, valamint az oldalon található információk kizárólag reklám és marketing célokat szolgálnak, nem teljes körűek és semmilyen esetben sem tekinthetőek – sem kifejezetten, vagy hallgatólagosan, sem közvetve, vagy közvetlenül – egy pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsadásnak, ajánlatnak, vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak.
A TőzsdeiKereskedés tovább – kivéve ha arra jogszabály kifejezetten kötelezi – nem vállal felelősséget az alábbiakért:

a weboldal tartalmának a Tőzsdeikereskedés.hu Kft-től függetlenül is módosuló részeiért, nevezetesen: amelyekre a weboldal hivatkozik,
a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében,
a Felhasználó által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért,
mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból vagy a weboldalon keresztül közvetített a Goldenburg Group Ltd-vel való szerződéskötésből, szolgáltatásból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
Az TőzsdeiKereskedés felelősségének fenti kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges, így különösen nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogokat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
Kockázati felhívás: A devizával és/vagy CFD-kel történő kereskedés magas kockázatot hordoznak és nem minden befektető számára megfelelőek. Az ilyen termékekkel történő kereskedés kockázatos, akár a teljes befektetését is elveszítheti.

3. A SZOLGÁLTATÁS KARBANTARTÁSA, KORLÁTOZÁSA

A TőzsdeiKereskedés jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a TőzsdeiKereskedés előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a TőzsdeiKereskedés. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A TőzsdeiKereskedés mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

A TőzsdeiKereskedés fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja.
A TőzsdeiKereskedés fenntartja magának a jogot a weboldal módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

4. SZERZŐI JOGOK VÉDELME

A Felhasználó elismeri, hogy az TőzsdeiKereskedés tulajdona minden olyan jog, amely az TőzsdeiKereskedés fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.

Az TőzsdeiKereskedés fenntart magának minden jogot a weboldalon, annak bármely részére, szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, valamint a weboldal terjesztésének, reklámfelületeinek tekintetében.
A weboldal címe szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az TőzsdeiKereskedés írásos hozzájárulásával lehetséges.

A weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az TőzsdeiKereskedés előezetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Ezen szolgáltatói kikötés nem vonatkozik az alábbiakra:
A Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Az TőzsdeiKereskedés fenntartja a jogot, hogy a tozsdeikereskedes.hu szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

5. A WEBOLDAL BIZTONSÁGA

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a weboldalnak a biztonságát, ideértve különösen:

hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése , “elárasztása” , “spam”-melése, levelekkel való bombázása vagy “összeomlasztása” ;
nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését stb.
A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári és/vagy büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a weboldalnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e weboldalon folytatandó tevékenységet.

6. ADATVÉDELEM, PANASZKEZELÉS

Az TőzsdeiKereskedés adatvédelmi és adatkezelési elveit, gyakorlatát az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.
Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó esetleges követeléseit az TőzsdeiKereskedés előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

7. FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS JAVASLATOK

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely az TőzsdeiKereskedés részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a weboldal használatával kapcsolatban (együttesen: az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén az TőzsdeiKereskedés korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Tőzsdeikereskedés.hu Kft-re ruháznak át. Így az TőzsdeiKereskedés minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. Az TőzsdeiKereskedés korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.

8. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Felhasználó a weboldal használatával kapcsolatos kérdésekben az info{kukac}tozsdeikereskedes.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.